Complex en onbegrepen gedrag

Complex en onbegrepen gedrag, ook wel signaalgedrag genoemd, komt voor op verschillende afdelingen binnen de ouderenzorg. Mensen met een vorm van dementie, Korsakov of psychogerontologische klachten kunnen dit gedrag vertonen. Om zorgprofessionals handvatten te geven daar beter mee om te  gaan, is het project Complex en Onbegrepen gedrag opgezet. Binnen dit project worden opleidingen gefaciliteerd, trainingen georganiseerd en zijn er netwerk- en themabijeenkomsten. Ook is er aandacht voor het optimaliseren van de zorg rond deze groep cliënten.

Doelstellingen
Er zijn twee belangrijke doelstellingen:
  • Het kennisniveau rond complex en onbegrepen gedrag bij zorgprofessionals verhogen
  • Het zorglandschap rond complex en onbegrepen gedrag optimaliseren in de regio

Om het kennisniveau te verhogen worden er netwerk- en themabijeenkomsten georganiseerd. De netwerkbijeenkomst is speciaal gericht op de Verpleegkundig specialisten en de themabijeenkomsten op zorgprofessionals met interesse in complex en onbegrepen gedrag.

Daarnaast faciliteert het project de GRIP-opleidingen. GRIP is een methode om met complex en onbegrepen gedrag om te gaan. Zorgprofessionals krijgen handvatten om er beter mee om te gaan.

Ook faciliteert het project de opleiding voor de GVP (verpleegkundige specialist) en wordt er aandacht besteed aan de positionering van deze functie binnen de organisatie.

Contactpersonen

Rianne Elderhuis, projectleider:
Eline van Dongen, coördinatie bijeenkomsten

Interessante websites:
GRIP-methodiek
GRIP op probleemgedrag (zorgvoorbeter.nl)
Grip op probleemgedrag - GERION

De tweede doelstelling van dit project richt zich op het optimaliseren van de zorg voor deze groep cliënten. Centralisatie, samenwerking en kennis delen zijn belangrijke elementen hierin.

We willen dit zorglandschap rond complex en onbegrepen gedrag in de regio optimaliseren, door:
  • Te onderzoeken of doelgroepen meer gecentraliseerd kunnen worden op PG-afdelingen van een aantal organisaties die de kennis daarvoor in huis hebben
  • Komen tot samenwerkingsafspraken over cliëntreis per doelgroep en over instroom en uitstroom van tijdelijk verblijf op speciale afdelingen
  • Transmurale zorgpaden maken met aandacht voor preventie van escalatie door middel van vroegtijdige signalering van probleemgedrag, methodisch werken en werkafspraken (waaronder een MDO) over consultatie bij consultatieteams van REC’s. 

Bovenstaande zijn de speerpunten voor 2024 en moeten nog verder uitgewerkt worden.  

Interessante websites
Verenso-richtlijn probleemgedrag
Expertise-afdelingen D-ZEP van Aafje en Zorgspectrum
Interventie bij dementie en probleemgedrag - ZorgSpectrum
Expertisecentra Korsakov en Gerontopsychiatrie

Contactpersoon: Rianne Elderhuis, projectleider