De mens centraal en niet de ziekte dementie, dat is de kern van de Sociale Benadering Dementie. Kijken naar wat een cliënt met een vorm van dementie nog wel kan in plaats van wat allemaal niet meer gaat. Het doel van deze beweging is om mensen met een vorm van dementie zo lang mogelijk mee te laten doen, zodat de kwaliteit van leven toeneemt. Dat wordt samen met de sociale omgeving van de client georganiseerd. Hoe werkt dit en wat doen we in Waardenland? Projectleider Conny Bouwer vertelt erover.

,,In 2023 is er een programma ontwikkeld voor het inzetten van sociale benadering dementie in de regio Waardenland”, vertelt Conny. ,,Er is gebruik gemaakt van kennis in andere regio’s die hiermee is opgedaan. Met de sociale benadering dementie wordt de mens centraal gesteld in plaats van de ziekte, de patiënt. Er is een lange termijn visie ‘Dementievriendelijk wonen in de wijk’ ontwikkeld. Hierin staat de SBD ook centraal,  als totaalpakket van samenhangende ondersteuningsvormen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Hierbij wordt gekeken naar de mens: wat doet de dementie met hen, wat is hun persoonlijke ervaring? Deze visie wordt onder andere meegenomen in de ontwikkeling van de Zorgzame Buurt – Dementievriendelijk wonen in de wijk Kraaihoek in Papendrecht.”

In samenwerking met de coördinator Ketenzorg Dementie Waardenland, Paula Pontier is in juni een inspiratiesessie over de Sociale Benadering Dementie georganiseerd met medewerking van een trainer van Tao of Care, PWC en een casemanager dementie. Naast kennisdeling was het doel van deze sessie om met elkaar na te denken hoe de SBD onderdeel kan worden van het speerpunt ‘Steun bij leven met dementie’ uit het Meerjarenbeleidsplan van de dementieketen. In deze keten zijn de VVT-organisaties uit Waardenland vertegenwoordigd.

In cijfers:
1 inspiratiesessie – 28 casemanagers dementie Ketenzorg Dementie Waardenland
1 bijeenkomst lerend netwerk over dementievriendelijke samenleving met 24 deelnemers,
        een mix van beleidsadviseurs gemeenten, 2 casemanagers, vertegenwoordiger van VVT organisaties uit
        Waardenland, belangenbehartiger Alz. NL, mantelzorg coördinator, sociaal werker sociaal team,
        programma coördinator Sociaal Domein Werkplaats ZHZ
10 VVT- organisaties zijn lid van de stuurgroep Ketenzorg Dementie Waardenland