• Home
  • Nieuws
  • Project Complex en onbegrepen gedrag volop in beweging
Themabijeenkomsten, scholingen en netwerkbijeenkomsten, het is zomaar een greep uit alle activiteiten die projectleiders Rianne Elderhuis en Eline van Dongen in gang gezet hebben binnen het project Complex en onbegrepen gedrag. Maar er gebeurt nog veel meer. Zo wordt er ook onderzocht hoe beter van elkaars kennis en expertise gebruik gemaakt kan worden in de regio. Een veelzijdig project dat volop in beweging is. Rianne en Eline vertellen vol enthousiasme waar ze mee bezig zijn en wat ze willen bereiken.

Het project is ooit gestart met twee doelstellingen. De eerste doelstelling was het kennisniveau verhogen van medewerkers die te maken krijgen met complex en onbegrepen gedrag. De tweede doelstelling was het aanbod in de regio optimaliseren. ,,Concreet betekent dit laatste dat we onderzocht hebben of er een regionaal expertisecentrum zou moeten komen voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag”, vertelt Rianne. ,,Uiteindelijk is besloten om dat niet te doen omdat er meerdere partijen in Zuid-Holland al mee bezig waren, waaronder Aafje. De kennis en expertise voor specifieke doelgroepen is verspreid over verschillende organisaties. Zo heeft Het Parkhuis een gespecialiseerde afdeling voor mensen met Korsakov en psychogerontologische klachten. Binnen Aafje is er een gespecialiseerde afdeling voor mensen met dementie die complex en onbegrepen gedrag vertonen. Dus het gaat er nu om hoe we van die bestaande kennis en expertise optimaal gebruik kunnen maken.”

Focus op delen van kennis en benutten van elkaar expertise
Zo is er onderzocht of het noodzakelijk is om een ambulant team in de regio te formeren dat hulp en ondersteuning kan leveren waar dat nodig is. Vooralsnog is daar niet voor gekozen. De nadruk ligt op het delen van kennis, het verhogen van het kennisniveau van de zorgprofessionals en het gebruik maken van de specialistische afdelingen van de verschillende organisaties. Rianne zegt daarover:
,,We zijn nu met Aafje aan het verkennen hoe we de cliënten uit de regio het eenvoudigste kunnen toeleiden naar Aafje, wanneer de organisatie er zelf niet meer uitkomt.”

Verhogen kennisniveau
Daarnaast ligt de focus binnen het project dus op het verhogen van het kennisniveau van de zorgprofessionals. ,,We organiseren hiervoor twee keer per jaar netwerkbijeenkomsten voor de Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie in de regio”, vertelt Eline van Dongen. Zij is de coördinator van alle kennis- en netwerkbijeenkomsten die er vanuit het project georganiseerd worden. ,,Centraal in deze bijeenkomsten staat het delen van kennis en het met elkaar ervaringen uitwisselen. We hebben onlangs weer een bijeenkomst gehad met onderwerpen als het Regionaal Expertisecentrum Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag en de positionering van de GVP-er. Dit jaar hebben er al zo’n 100 zorgprofessionals deelgenomen aan de bijeenkomsten. Zij geven aan dat ze het delen van ervaringen heel waardevol vinden.”

Naast deze bijeenkomsten zijn er ook twee keer per jaar themabijeenkomsten voor alle professionals die meer willen weten over complex en onbegrepen gedrag. De volgende bijeenkomst staat gepland op 13 december. ,,Deze keer is Gerben Bergsma de spreker”, laat Eline weten. ,,Hij geeft tijdens deze bijeenkomst concrete handvatten hoe je met complex gedrag kunt omgaan. Het wordt een interactieve bijeenkomst met praktische oefeningen. Iedereen die interesse heeft kan zich aanmelden via Emma Anderson van Het Parkhuis: e.andersson@hetparkhuis.nl

Het faciliteren van de juiste scholing is ook een belangrijk onderdeel van het project. ,,Wij geven zelf geen scholing”, legt Rianne uit. ,,Maar we faciliteren het wel. Zo faciliteren we de GRIP-opleiding. Dat is een opleiding waarin zorgprofessionals leren om via een bepaalde methodiek met complex gedrag om kunnen gaan. Als ze deze opleiding hebben afgerond, ervaren professionals complex gedrag waarschijnlijk als minder complex en kunnen ze er beter mee omgaan. Na de training kunnen de cursisten de GRIP-methodiek implementeren in de eigen organisatie en zelf trainingen geven. We zien dat er veel van gebruik gemaakt wordt in de regio. Dat is een goede ontwikkeling.”

Positioneren functie GVP
Toekomstplannen zijn er ook nog. Rianne geeft aan dat het positioneren van de functie van de Gespecialiseerd  Verzorgende Psychogeriatrie binnen de organisatie nog de nodige aandacht vraagt. Dat bleek ook wel uit de vorige netwerkbijeenkomst. ,,We willen hier met de groep GVP’s mee aan de slag”, licht ze toe. ,,We zien dat de functie nog onvoldoende tot zijn recht komt en veel waardevoller voor de organisatie zou kunnen zijn dan nu het geval is. Goed om met elkaar te sparren over hoe dat anders en beter kan. Dit willen we volgend jaar dan ook oppakken. Ook willen we aandacht besteden aan het toenemen van de doelgroep van mensen met dementie. Dat betekent dus ook een toename van complex en onbegrepen gedrag. Voorlopig focussen we ons nog even op de bijeenkomsten en op de regionale samenwerking als het gaat om het gebruik maken van elkaars specialistische afdelingen. We zijn op de goede weg. We hebben in ieder geval bereikt dat zorgprofessionals elkaar ontmoeten en kennis delen. En er is een basis gelegd voor samenwerking als het gaat om de zorg voor cliënten met complex en onbegrepen gedrag. Maar er moet ook nog wel veel gebeuren.”