Project Zorg en Dwang

Het project Zorg en Dwang is in 2021 afgerond.

Doel


Het doel van het project was om de regionale vraagstukken die gepaard gaan met de invoering van de Wet Zorg en Dwang (WZD) in kaart te brengen en vervolgens gezamenlijk op te lossen.

Onderwerpen


Het project omvatte 3 kernonderwerpen:

1. Bestendige oplossing inrichten voor de procesgang omtrent onvrijwillige opname van psychogeriatrische

cliënten.

Hieronder wordt verstaan:
a. Borgen van de procesgang voor medische beoordeling voor IBS aanvraag.
b. Borgen van de procesgang voor medische beoordeling voor RM aanvraag.
c. Beschikbaarheid en realisatie van crisisbedden en procesgang crisisplaatsing mede organiseren.

Er zijn nieuwe overeenkomsten ondertekend voor de samenwerking met GeriCall voor de medische beoordeling voor een RM aanvraag en met Yulius voor een medische beoordeling van een IBS aanvraag.

2. Voorstel uitwerken op welke wijze medewerkers van de VVT alliantie Waardenland de functie van externe

deskundige voor elkaar kunnen zijn en implementatie daarvan.Door de aangenomen reparatiewet WZD hoeft geen externe deskundige van buiten de eigen instelling meer te

worden ingezet.

De eis die geldt is dat de deskundige niet bij de behandeling van de clIënt of de zorg aan de cliënt betrokken is. Het is daarom op dit moment geen directe noodzaak om binnen de alliantie de onderlinge inzet van deskundigen of externe inkoop daarvan te regelen.

3. Voorstel maken waardoor de bestaande regionale klachtenadviescommissie ook Wzd klachten kan

behandelen en implementatie daarvan.Na zorgvuldige afweging van voor- en nadelen van de WZD klachtafhandeling binnen de eigen regio of aansluiting bij de landelijke KCOZ is het ervoor gekozen om aan te sluiten bij KCOZ.

Deelnemende organisaties


Allen