Project Zorg en Dwang

Doel


Het doel van het project is de regionale vraagstukken die gepaard gaan met de invoering van de Wet Zorg en Dwang (WZD) in kaart te brengen en vervolgens gezamenlijk op te lossen.

Onderwerpen


Het project omvat 3 kernonderwerpen. Deze zijn:

1. Bestendige oplossing inrichten voor de procesgang omtrent onvrijwillige opname van psychogeriatrische

cliƫnten.

Hieronder wordt verstaan:
a. Borgen van de procesgang voor medische beoordeling voor IBS aanvraag.
b. Borgen van de procesgang voor medische beoordeling voor RM aanvraag.
c. Beschikbaarheid en realisatie van crisisbedden en procesgang crisisplaatsing mede organiseren.

Update: Er is een nieuwe overeenkomst ondertekend voor de samenwerking met GeriCall voor de medische beoordeling voor een RM aanvraag. Voor een medische beoordeling van een IBS aanvraag is de intentie om de samenwerking met Yulius voort te zetten.

2. Voorstel uitwerken op welke wijze medewerkers van de VVT alliantie Waardenland de functie van externe

deskundige voor elkaar kunnen zijn en implementatie daarvan.Update:

Er zijn een procedure, aanvraagformulier en adviesformulier opgesteld waarmee medewerkers van de verschillende organisaties voor elkaar kunnen fungeren als externe deskundige. Bij de organisaties wordt nu data opgevraagd over het aantal registraties van onvrijwillige zorg en in te zetten externe deskundigen. Vervolgens kan worden vastgesteld of er binnen de alliantie voldoende capaciteit is, of dat externe inzet nodig is.

3. Voorstel maken waardoor de bestaande regionale klachtenadviescommissie ook Wzd klachten kan

behandelen en implementatie daarvan.Update: De noodzakelijke stappen om de WZD klachten bij de rKAC te beleggen zijn waar mogelijk uitgewerkt.
De kernvraag is of de structuur van de huidige rKAC in lijn is met de Wzd vereisten en of aanpassing hiervan afdoende is of dat een nieuwe structuur benodigd is. Deze vraag is extern (onder andere bij Actiz) uitgezet.

Planning 2021


De werkgroepen zijn inmiddels bezig met de uitvoering van de drie deelonderwerpen.

Deelnemende organisaties


Allen