Project Complex en onbegrepen gedrag

Doelen


Het doel van het project is het beter kunnen voorzien in de zorgbehoefte van mensen met zeer complex en onbegrepen gedrag, onder andere door meer gespecialiseerde kennis en handelingsbekwaamheid van medewerkers op het gebied van (zeer) complex en onbegrepen gedrag van kwetsbare ouderen met dementie en/of een psychiatrisch ziektebeeld.

Scholingsprogramma


Hiertoe is een scholingsplan opgezet. Het scholingsprogramma voor de regio Waardenland bestaat uit:

1. Coaching on the job
Het doel van dit onderdeel is het organiseren van netwerkbijeenkomsten waaraan de binnen het project opgeleide coaches deelnemen. Doel is dat deze coaches door de gezamenlijke momenten beter in staat worden gesteld hun functie in de eigen organisatie uit te voeren. De vraag vanuit de deelnemers (de coaches) staat centraal.

2. GVP-opleiding
Inmiddels hebben 27 medewerkers in de regio de GVP-opleiding succesvol gevolgd. In 2021 zijn 60 opleidingsplaatsen beschikbaar.

3. GRIP-methodiek
In de afgelopen maanden zijn 30 medewerkers van de verschillende organisaties geschoold in GRIP. In 2021 wordt het programma uitgevoerd voor de overige vier organisaties die niet aan de gezamenlijke scholing hebben deelgenomen.

4. Regionale themamiddagen
De netwerkbijeenkomsten worden goed bezocht door medewerkers van deelnemende organisaties. De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op:

- donderdag 14 oktober 2021 van 15.30-17.00 uur
Ervaringsdeskundigheid & het inzetten en ondersteunen van het netwerk
Gast: Ervarea

Aanmelden voor de regionale netwerkbijeenkomsten kan door een mail te sturen naar Madelon Kok: madelonkok@22graden.nl

Daarnaast wordt nu gewerkt aan een borgingsplan van het scholingstraject.

Verdiepend onderzoek: D-ZEP


Bi

nnen dit project wordt ook een verdiepend onderzoek gedaan om de behoefte aan een gespecialiseerd aanbod voor de doelgroep dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP) te verhelderen. Er is allereerst een prognose opgesteld van het aantal cliënten met D-ZEP in de regio. Ook is er een doelgroep-beschrijving ontwikkeld en die wordt sinds juni 2021 in de praktijk getoetst bij Het Parkhuis, Swinhovegroep en Blije Borgh. De volgende stap is om te inventariseren of er in de omliggende regio’s intramuraal D-ZEP aanbod is, en of we met deze regio’s/organisaties kunnen samenwerken.

Deelnemende organisaties


Allen

Meer informatie


Neem voor meer informatie contact op met Madelon Kok, madelonkok@22graden.nl