Project Centraal Coördinatie Punt

Het doel van het project is het realiseren van tijdige en juiste plaatsingen van cliënten voor diverse vormen van zorg (WLZ, GRZ, ELV en crisisopvang) naar een juist en beschikbaar bed. Daarmee wordt getracht de juiste zorg op de juiste plek voor (kwetsbare) ouderen te realiseren. De volgende specifieke resultaten worden beoogd:

  • Cliënten ontvangen sneller de juiste zorg op de juiste/gewenste plek. Doordat een overzicht beschikbaar is van alle beschikbare plaatsen, ontstaat de mogelijkheid beschikbare alternatieven aan te bieden. De veronderstelling is dat dit het aantal lang-wachtenden kan doen laten afnemen. Daarmee levert het centrale coördinatiepunt ook een bijdrage aan het oplossen van twee klantfricties zoals benoemd in het inkoopkader 2018-2020, te weten “cliënten wachten te lang” en “de overgang ZVW/WLZ voor cliënten moet versoepeld worden”.
  • Afname van het aantal plaatsingen/ ligdagen op ‘verkeerde bedden’.
  • Tijdsbesparing voor verwijzers door het organiseren van één coördinatiepunt. De verwachting is dat daarmee de administratieve last verminderd wordt bij huisartsen.
  • Het kan een impuls geven aan de toeleiding tot VPT/MPT omdat in het coördinatiepunt beoordeeld kan worden of deze leveringsvormen voor de cliënt passend zijn.
  • Het genereert informatie over de vraagontwikkeling, omdat in het coördinatiepunt trends zichtbaar worden.

Ambitie


Binnen dit project hebben de bestuurders van de deelnemende organisaties uit Dordrecht en Zwijndrecht een ambitie opgesteld met betrekking tot het in onderlinge samenwerking oppakken van de coördinatie van de best passende (tijdelijke) verblijfsplaats voor (veelal) ouderen in een VVT instelling. Download de ambitie.

Planning 2021


Het realiseren van het centraal coördinatiepunt verloopt in fases.
  • De eerste fase loopt tot en met januari 2021. In deze fase is een noodrotonde opgezet en werken de betrokken organisaties aan een ambitie, de uitgangspunten en kaders voor het centraal coördinatiepunt.
  • De tweede fase loopt van februari 2021 tot en met juli 2021. In deze fase verdwijnt de nootrotonde en wordt een definitief centraal coördinatiepunt ingericht voor GRZ, ELV, crisisverblijf en palliatief terminale zorg.
  • Voor het einde van 2021 wordt ook de WLZ zorg opgenomen, waardoor er één integraal coördinatiepunt is. Een primeur voor Nederland!

Deelnemende organisaties


Het Spectrum, De Merwelanden, PZC Dordrecht, Het Parkhuis, De Blije Borgh, Swinhove Groep en Het Leger des Heils.

Meer informatie


Paul van Gennip, bestuurder Het Parkhuis

Contactgegevens noodrotonde corona